สอศ. รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day