2011 Sep | Dr Mridula Prakash Honoured with Sadhana Ka Samman