ค่ายสานสัมพันธ์ - พระวจนะที่มีชีวิต วันที่ 3 กลางคืน