ค่ายสานสัมพันธ 2016 : ชีวิตที่ชัดในพระคริสต์ #วันที่1