การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559