Η Ρωμαϊκή έννοια του Imperium και οι εφαρμογές της