ไทยระดมความเห็น “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” สู่เวทีสหประชาชาติ