โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน