สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙