การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านการทำนุฯ