ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๖๒