ผลการคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จากคณาจารย์ประจำ