กิจกรรมอบรมเรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ครั้งที่ ๒