การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ ครั้งที่ ๑๗