S-KARP UrbanTrail Sinaia 2017 - Selectie Luiza Loloiu