2015 Oct | Mridula Prakash Honoured by Bihar Mahila Udyog Sangh